regulamin serwisu randkowego Me-Yoo

Regulamin serwisu randkowego Me-Yoo.pl 

(Ważny od: 25.05.2018r.)

 

Witamy na stronie serwisu randkowego Me-Yoo.PL. Jeśli nadal chcesz przeglądać i korzystać z tej strony internetowej zgadzasz się z następującymi zasadami oraz warunkami użytkowania tej strony, które wraz z „polityką prywatności” stanowią jedną całość w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, proszę nie używać naszej strony internetowej.

Nadrzędna zasada: zero tolerancji dla pornografii oraz treści i grafiki uznawanej powszechnie za obraźliwe

1. Preambuła

1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług (dalej w treści zwanych „Usługami”) oferowanych przez serwis randkowy Me-Yoo zobowiązani są Państwo do przeczytania i zaakceptowania niniejszych warunków korzystania z serwisu (dalej w treści zwanych „Regulaminem”)

2. Stając się użytkownikiem (dalej w treści zwany „Użytkownikiem”), zobowiązują się Państwo do przestrzegania Regulaminu.

3. Zobowiązanie to staje się wiążące w momencie zaznaczenia pola "ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ ZAPISY REGULAMINU" znajdującego się w formularzu rejestracyjnym.

4. Na skutek akceptacji Regulaminu między Użytkownikiem a serwisem Me-Yoo zostaje zawarta umowa o świadczenie usług na warunkach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa (dalej w treści zwanej „Umową”).

5. Regulamin dotyczy serwisu Me-Yoo na stronie www.Me-Yoo.PL (dalej w treści zwanej "Stroną").

6. Operatorem Strony jest "Digital Cloud Internet-Kommunikation

7. Brak akceptacji Regulaminu oznacza brak możliwości kontynuowania procesu rejestracji i brak dostępu do Usług oferowanych poprzez serwis Me-Yoo (dalej w treści zwany „Serwisem”).

8. Zgodnie z przepisami europejskimi, świadczenie usług drogą elektroniczną podlega prawu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, na którego terytorium usługodawca ma siedzibę.

9. Informacje kontaktowe muszą być umieszczanie w miejscu do tego przeznaczonym.

10. Nie wolno Państwu oszukiwać ani prześladować innych użytkowników. Nie wolno używać Strony w celu sprzedaży produktów czy usług ani rozpowszechniać materiałów promocyjnych bez uprzedniej zgody Me-Yoo.

11. Strona jest przeznaczona do poznawania ludzi, prowadzenia rozmów w tym video-czatu, pokazywania zdjęć, wymiany informacji i wiadomości.

12. Naszą misją jest zapewnienie, aby Strona była miejscem bezpiecznym i aby atmosfera była przyjazna użytkownikom. Nie wolno Państwu umieszczać treści obraźliwych, materiałów obscenicznych czy pornograficznych ani innych treści uwłaczających godności ludzkiej. Nie wolno również umieszczać materiałów, które mogłyby sprowokować działania terrorystyczne lub przestępcze.

13. Niniejsze zasady zostały ustalone w poszanowaniu przepisów prawa, w celu ochrony wolności Użytkowników i zapewnienia usług wysokiej jakości.

2. Definicje

1. Me-Yoo: usługodawca zarządzający Stroną i świadczący Usługi

2. Regulamin : Warunki korzystania, które znajdują zastosowanie, bez ograniczeń i zastrzeżeń, do całości Usług oferowanych przez Me-Yoo na Stronie.

3. Profil Użytkownika : Usługi pozwalające Użytkownikom na uzyskanie tożsamości w wirtualnej sieci społecznościowej dostępnej za pośrednictwem Strony oraz na wchodzenie w interakcje z innymi Użytkownikami Strony.

4. Konto: jedna z usług dostępnych dla Użytkowników. Konta dzielą się na bezpłatne i płatne. Użytkownicy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status abonenta konta "Złoty"; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkowników posiadających konto "Złoty" z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług na Stronie oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo abonentom konta "Złoty".

5. Użytkownik Zaproszony: pełnoletni internauta płci żeńskiej lub męskiej, posiadający konto na Facebook lub Google+, nieposiadający konta na Stronie, zaproszony w celu założenia Profilu. Status Użytkownika Zaproszonego nadawany jest w taki sam sposób jak nowemu Użytkownikowi, o ile rejestracja na Stronie została zatwierdzona przez Me-Yoo odbyła się zgodnie z Regulaminem.

6. Kredyty: wirtualne aktywa -w zależności od aktywności, Użytkownicy otrzymują od Me-Yoo kredyty, które mogą być przeznaczone np. na promowanie profilu na Stronie. Niektóre aktywnością Użytkowników pociągają za sobą zużywanie kredytów.

Przyznawanie kredytów
Aktywność zasilenie
rejestracja 30 kredytów
logowanie 30 kredytów
urodziny 50 kredytów

Zużywanie i nabywanie kredytów Użytkownik może przeglądać w zakładce "moje kredyty" oraz "kup więcej kredytów".

7. Usługi: oznacza usługi udostępnione Użytkownikom Strony i mające na celu ułatwianie wirtualnych spotkań pomiędzy osobami fizycznymi dla celów osobistych, rozrywkowych i niekomercyjnych.

8. Użytkownik: internauta, który zaakceptował niniejszy Regulamin.

3. Zrzeczenie się i zwolnienie z odpowiedzialności

1. Serwis randkowy Me-Yoo nie ma kontroli nad autentycznością i wiarygodnością i nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i wiarygodność treści zamieszczanych przez użytkowników. Strona i jej zawartość są dostarczane bez gwarancji, że jej treść jest wiarygodna.

2. Me-Yoo zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Strony w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, po uprzednim poinformowaniu o tym Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Me-Yoo nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione i niezależne od Me-Yoo "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie gdyż Me-Yoo nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii ze Strony.

4. Przedmiot Usługi

1. Strona zapewnia randki on-line i jest przyjazną przestrzenią przeznaczoną wyłącznie dla Użytkowników, stworzoną w celu ułatwienia wirtualnych spotkań, pozwalającą im na zawarcie znajomości lub swobodną zabawę w akceptowanym kontekście zabawy oraz na poszerzenie kręgu znajomych Użytkowników.

2. Każdy Użytkownik może, swobodnie i przy zachowaniu całkowitej poufności, komunikować się i wymieniać informacje oraz wyrażać swoje uczucia w celu nawiązania znajomości z innymi Użytkownikami, w granicach przewidzianych przez niniejszy Regulamin.

3. Usługi (randki online) oferowane przez Me-Yoo nie są usługami doradczymi ani usługami pośrednictwa matrymonialnego, a ich celem jest wyłącznie wspieranie i promocja rozwoju wirtualnej sieci znajomych Użytkownika na Stronie.

5. Warunki dostępu do serwisu

5.1 Połączenie z usługami on-line

Koszt wyposażenia (sprzętu, oprogramowania itp.) oraz koszty połączeń telekomunikacyjnych pozwalających na dostęp do Usług pozostają wyłącznie po stronie Użytkownika.

5.2 Profil Użytkownika

1. Po spełnieniu warunków koniecznych do rejestracji zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik otrzymuje osobisty profil pozwalający na komunikowanie się wyłącznie z innymi Użytkownikami. Serwis randkowy Me-Yoo może odmówić rejestracji użytkownika w każdym przypadku, jeśli uzna to za konieczne.

2. Użytkownik zobowiązany jest regularnie sprawdzać swoją skrzynkę pocztową, na którą Me-Yoo przesyłać będzie wszystkie informacje dotyczące zmian i wykonywania Umowy.

3. Użytkownik może uzyskać dostęp do Usług na swoim Profilu za pomocą jednego loginu oraz jednego hasła, które mają charakter ściśle osobisty i poufny.

4. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim. Odpowiedzialność za wykorzystanie danych logowania przez osoby trzecie ponosi Użytkownik, chyba że dane takie zostały uzyskane bez zgody Użytkownika. Użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność również za działania lub oświadczenia przeprowadzone lub złożone za pośrednictwem jego Profilu Użytkownika, chyba że działania takie podjęły osoby trzecie na skutek wykorzystania danych logowania bez zgody Użytkownika. Za zgodę użytkownika uważa się w szczególności ujawnienie danych logowania osobom trzecim oraz umożliwienie korzystania z Usług osobom trzecim po zalogowaniu przez Użytkownika. Użytkownik zwolni Me-Yoo z odpowiedzialności z tytułu opisanych powyżej zdarzeń, w szczególności pokryje w pełnym zakresie szkodę, którą poniesie Me-Yoo w związku z ewentualnie podniesionymi roszczeniami z tego tytułu.

5. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie być widocznym na Stronie dla innych Użytkowników, może on, bez rozwiązywania Umowy, dezaktywować (usunąć) swój profil będąc zalogowanym i klikając "usuń profil". Wraz z usunięciem profilu usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika na stałe i bezpowrotnie.

6. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych osobowych podawanych w trakcie rejestracji, powoduje iż dalsze świadczenie usługi jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Profilu tego Użytkownika.

7. Użytkownikiem Strony może być osoba, która:

a) ma ukończone 18 lat, przeczytała i zaakceptowała Regulamin;

b) wypełniła obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego;

c) jej Profil Użytkownika nie został zamknięty w przeszłości więcej niż dwa razy z przyczyn leżących po stronie tego Użytkownika.

8. W przypadku rejestracji grupy (małżeństwa) wszystkie osoby wchodzące w skład grupy muszą spełniać wyżej wymienione warunki.

9. Użytkownik potwierdza prawdziwość informacji podanych w trakcie procesu rejestracji oraz zobowiązuje się do ich regularnego aktualizowania za pośrednictwem swojego Profilu Użytkownika.

10. Serwis randkowy Me-Yoo nie ma obowiązku weryfikacji tożsamości swoich Użytkowników i nie dysponuje środkami technicznymi i/lub prawnymi, pozwalającymi na taka weryfikację.

11. Jednakże w przypadku otrzymania od osoby trzeciej lub innego Użytkownika powiadomienia o zdarzeniach pozwalających podejrzewać, że doszło do przywłaszczenia tożsamości lub podania przez Użytkownika informacji dotyczących osób trzecich w odniesieniu do jego tożsamości, Me-Yoo zastrzega sobie prawo do:

a) zawieszenia dostępu do Profilu Użytkownika w celu przeprowadzenia koniecznych weryfikacji;

b) żądania od takiego Użytkownika przesłania kopii oficjalnego, ważnego dowodu tożsamości.

12. Nieprzesłanie takiego dowodu w ciągu 8 dni od dnia doręczenia prośby na adres e-mail Użytkownika lub w przypadku stwierdzenia przywłaszczenia tożsamości lub podania informacji dotyczących osób trzecich, które mogą skutkować uszczerbkiem dla osoby trzeciej, stanowi naruszenie Regulaminu i jest podstawą usunięcia Profilu Użytkownika na warunkach przewidzianych w pkt 11 Regulaminu.

5.3 Formularz rejestracyjny

1. W celu uzyskania dostępu do Usług, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny.

Użytkownik zobowiązany jest podać następujące informacje:

a) nazwa Użytkownika („Pseudonim”);

b) data urodzenia;

c) adres e-mail;

d) płeć;

e) zdjęcie „avatar'a” w celu identyfikacji profilu Użytkownika.

2. Użytkownik może podać również informacje dodatkowe o swoim wyglądzie, pasjach, zawodzie i wszystkie inne informacje osobiste, które życzy sobie upublicznić wśród internautów mających dostęp do Strony.

3. Informacje te mogą być w każdej chwili modyfikowane przez Użytkownika na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

4. Użytkownik dobrowolnie wypełnia opcjonalnie dodatkowe informacje, które pozwalają wykorzystywać algorytmy doboru partnera.

5. Użutkownikowi nie wolno podawać na stronie następujących danych:

a) danych osobowych (numer telefonu, adres e-mail itp.), których upublicznianie jest przez Me-Yoo wyraźnie zakazane w celu chronienia Użytkowników;

b) hiperłączy do innych stron internetowych;

c) stwierdzeń o charakterze sprzecznym z prawem, dobrymi obyczajami, dyskryminacyjnym, obraźliwym, agresywnym lub nawołującym do popełnienia przestępstwa.

6. Oferowane usługi

6.1 Konta Użytkowników


Portal randkowy Me-Yoo udostępnia swoim Użytkownikom następujące konta: konto o statusie "Darmowy" i konto o statusie "Złoty".

1. Konto o statusie "Darmowy" jest bezpłatnie (z zastrzeżeniem poniesionych przez Użytkowników kosztów połączenia i kosztów telekomunikacyjnych) na czas nieokreślony i z zastrzeżeniem modyfikacji niniejszego Regulaminu. Konto Podstawowe zapewnia dostęp tylko do niektórych usług oferowanych przez Stronę.

2. Konto o statusie "Złoty" jest kontem płatnym, zapewniającym dostęp do wszystkich usług oferowanych przez Stronę.

6.2 Czas trwania

Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony i - z zastrzeżeniem późniejszych modyfikacji Regulaminu - może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym momencie. Umowa może być rozwiązana również przez Me-Yoo z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie. Umowa może być rozwiązana przez Użytkownika lub Me-Yoo za 14-to dniowym okresem wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem wyraźnie określonych w Regulaminie przypadków, w których Umowa może zostać wypowiedziana bez zachowania okresu wypowiedzenia (tj. ze skutkiem natychmiastowym).

7. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkowników

7.1 Obowiązki

Użytkownicy, na czas trwania Umowy na oferowane Usługi, zobowiązują się do:

1. przestrzegania obowiązującego prawa, regulaminów i do nienaruszania porządku publicznego;

2. przestrzegania praw własności intelektualnej i przemysłowej;

3. nieumieszczania na stronie zdjęć osób trzecich;

4. niedokonywania zniesławienia, zniewagi, prowokacji, w szczególności na tle rasowym lub o charakterze dyskryminacyjnym, do niepochwalania zbrodni wojennych ani zbrodni przeciwko ludzkości;

5. nierozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym;

6. niepodawania swoich haseł i innych poufnych kodów pozwalających osobom trzecim lub innym Użytkownikom na dostęp do Usług z ich Konta Użytkownika;

7. niekorzystania z programów, aplikacji, interfejsów lub pomocy osób trzecich w celu ingerowania w nawiązywanie kontaktów z innymi Użytkownikami strony;

8. zachowywania tajemnicy korespondencji i zachowania w poufności życia prywatnego innych Użytkowników;

9. nierozpowszechniania i nieujawniania treści korespondencji i wiadomości, które zostały im przesłane bezpośrednio w ramach udostępnionych im Usług;

10. powstrzymania się w stosunku do innych Użytkowników od wszelkich propozycji lub inicjatyw sprzecznych z ich wyrażoną wolą;

11. pozostawania uprzejmym i poprawnym wobec innych Użytkowników;

12. niedziałania na szkodę Usług lub Strony;

13. powstrzymania się od proponowania dóbr lub usług płatnych, lub wzajemnych świadczeń finansowych, do ubiegania się o nie i do ich promowania, w szczególności prostytucja za pośrednictwem Strony jest zakazana;

14. do niepozyskiwania użytkowników niniejszej Strony dla innej konkurencyjnej strony (w szczególności za pomocą hiperłączy) lub konkurencyjnego serwisu;

15. do powstrzymania się od wszelkiego korzystania ze Strony dla celów komercyjnych lub reklamowych, o ile nie uzyskano pisemnej zgody od Me-Yoo.

7.2 Odpowiedzialność

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z danych, które przegląda, o które wysyła zapytanie i które przesyła na Stronę.

2. W przypadku, w którym Me-Yoo zostałby pociągnięty do odpowiedzialności w wyniku uchybienia przez Użytkownika jego obowiązkom, które przypadają mu zgodnie z przepisami prawa lub Regulaminu, Użytkownik zwolni Me-Yoo z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń mających źródło w uchybieniu przypisywanym Użytkownikowi, w szczególności pokryje w pełnym zakresie szkodę, którą poniesie Me-Yoo w związku z ewentualnie podniesionymi roszczeniami z tego tytułu.

3. Serwis randkowy Me-Yoo nie sprawuje żadnej kontroli nad stronami i źródłami zewnętrznymi (strony internetowe, fora itp.), do których kierują wpisy umieszczone na stronie przez Użytkowników Strony i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Z tego tytułu Użytkownikom zaleca się przerwać przeglądanie i poinformować Me-Yoo w przypadku odkrycia hiperłącza prowadzącego do strony lub źródła zewnętrznego, których treść stanowi pogwałcenie mającego zastosowanie prawa lub niniejszego Regulamin.

8.Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Me-Yoo

8.1 Obowiązki

1. Me-Yoo zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikom serwisu internetowego zgodnego z zasadami sztuki oraz obowiązującym prawem.

2. Konfiguracja wymagana do korzystania z Usług na Stronie to: Aktywacja Javascript, Akceptacja plików cookies, Akceptacja wyświetlania okienek wyskakujących pop-up.

3. Zalecamy pobranie najnowszej wersji przeglądarki internetowej w celu jak najlepszego korzystania z randek online na stronie Me-Yoo.

8.2 Prawa

1. Me-Yoo zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Me-Yoo. uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.

2. Me-Yoo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Me-Yoo jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty e-mail.

8.3 Odpowiedzialność

1. Me-Yoo nie będzie ponosić odpowiedzialności za przypadki oszustw, przywłaszczenia tożsamości oraz inne przestępstwa karne popełnione przez Użytkownika za pośrednictwem Strony i udostępnionych jemu Usług, jak również za naruszenie wizerunku oraz prywatności osób trzecich.

2. Me-Yoo zastrzega sobie prawo do utrwalenia i zachowania kopii wszelkich treści spornych umieszczanych przez Użytkowników lub osoby trzecie, w szczególności w celu udostępnienia ich odpowiednim władzom.

3. Me-Yoo nie będzie ponosić odpowiedzialności za spotkania „w realu" zorganizowane przez Użytkowników. Przypominamy Użytkownikom, którzy chcieliby zorganizować takie spotkanie na własną odpowiedzialność, że Me-Yoo nie jest w stanie zagwarantować tożsamości Użytkowników poznanych za pośrednictwem Strony, w przypadku takich spotkań należy więc przedsięwziąć środki ostrożności (np. powiadomić osobę bliską o takim spotkaniu, wybrać miejsce publiczne itp.).

4. Me-Yoo zakazuje organizowania przez Użytkowników lub przez osoby trzecie manifestacji lub zbiorowych spotkań jego Użytkowników za pośrednictwem Strony i Usług udostępnionych Użytkownikom. Z tego tytułu Me-Yoo nie będzie ponosić odpowiedzialności za zakłócenia porządku publicznego ani szkody spowodowane przez Użytkowników i osoby trzecie uczestniczące w takich spotkaniach.

5. Me-Yoo nie ponosi odpowiedzialności za niezależną i niezawinioną przez Me-Yoo utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Me-Yoo, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich

9. Prywatność

Me-Yoo przywiązuje najwyższą wagę do ochrony prywatności swoich Użytkowników i odwiedzających Stronę.

9.1 Prawa osób udostępniających dane

1. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, do ich zmiany i usunięcia bezpośrednio poprzez modyfikację swojego profilu lub kontaktując się z Me-Yoo przez formularz kontaktowy w zakładce "kontakt" na dole strony.

2. W odniesieniu do danych zebranych na Profilu Użytkownika, odpowiednio określonych w pkt 3 Użytkownik powierza Me-Yoo przechowywanie i przetwarzanie takich danych w zakresie niezbędnym do korzystania z nich przez Użytkownika.

3. Me-Yoo jest administratorem danych Użytkownika, zgodnie z oznaczeniem wskazanym w pkt. 3 (z zastrzeżeniem wyraźnych, przeciwnych postanowień Regulaminu).

4. Dane, których administratorem jest Me-Yoo są wykorzystywane wyłącznie przez Me-Yoo. Wszelkie udostępnianie takich danych Użytkownika osobom trzecim będzie stanowić przedmiot wcześniejszego, wyraźnego zapytania przesłanego Użytkownikowi, z wyjątkiem przypadków, gdy bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na Me-Yoo obowiązek udostępnienia takich danych innym podmiotom.

5. Me-Yoo przetwarza dane Użytkownika w celu świadczenia usług za pośrednictwem portalu, zarządzania portalem, wykonywania umowy zawartej z Użytkownikiem, jak również w usprawiedliwionych celach administratora danych.

9.2 Pliki cookie

1. Pliki cookie wykorzystywane są w celu ułatwienia poruszania się po Stronie. Przechowują one informacje osobiste, które Użytkownik wpisał w trakcie swojej wizyty.

2. Przechowujemy niektóre informacje z wykorzystaniem plików „cookie”. Plik cookie to fragment danych (plik tekstowy) przechowywany na Państwa komputerze i związany z korzystaniem przez Państwa z konta. Używamy plików cookie sesji w celu upewnienia się, że użytkownicy są połączeni i w celu przechowywania informacji dotyczących hasła.

3. Pliki przechowują również informacje dotyczące nawigowania Użytkownika po Stronie (przeglądane strony, godzina i data przeglądania itd.). W ten sposób w trakcie następnych wizyt Użytkownik nie będzie musiał wpisywać ich od nowa.

4. Czas przechowywania plików cookie wynosi jeden miesiąc.

5. Brak obsługi plików "cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies" (np. szybkość ładowania stron, a nawet niemożność zalogowania na Konto). Zastosowanie plików "cookies" ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie, przez co należy rozumieć okres czasu od chwili zalogowania do Serwisu poprzez podanie loginu i hasła, do czasu wylogowania poprzez specjalną funkcję WYLOGUJ dostępną w Serwisie.

6. Użytkownik może sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie konfigurując swoją przeglądarkę w następujący sposób:

a) Dla Microsoft Internet Explorer:

Wybrać menu „Narzędzia” a następnie „Opcje internetowe”;

Kliknąć na zakładkę „Prywatność”;

Wybrać żądany poziom za pomocą suwaka.

b) Dla Mozilla Firefox:

Wybrać menu „Narzędzia” a następnie „Opcje”;

Kliknąć na ikonę „Prywatność”;

Odnaleźć menu „plików cookie” i wybrać odpowiadające Państwu opcje.

c) Dla Opera 6 i wyżej:

wybrać menu „Plik” „Preferencje”;

„Prywatność”.

d) Dla Google Chrome:

Wybrać menu „Ustawienia” a następnie kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane”;

W sekcji „Prywatność” kliknąć na przycisk „Ustawienia treści”;

w sekcji „Pliki cookie” wybrać odpowiadające Państwu opcje.

9.3 Dane gromadzone przez Me-Yoo

1. W momencie rejestrowania się na Stronie Użytkownik zobowiązany jest podać dotyczące go informacje zgodnie z pkt. 3

2. Gromadzone w ten sposób dane mają charakter publiczny lub prywatny w zależności od ich natury i decyzji Użytkownika.

3. Do danych prywatnych mają dostęp niektórzy pracownicy i podwykonawcy Me-Yoo, wyraźnie do tego upoważnieni, podczas gdy dane publiczne są dostępne za pośrednictwem Internetu dla innych Użytkowników odwiedzających Stronę lub ewentualnie na nośniku wideo i/lub papierowym w każdym miejscu, w którym Me-Yoo może promować Stronę i swoich Użytkowników.

4. Jako dane osobowe o charakterze prywatnym, i w tym zakresie podlegające ochronie, uważane jest adres e-mail. Pozostałe dane podawane przez użytkowników są anonimowe.

5. Adres e-mail podlega ochronie prawnej, a administratorem danych jest "Digital Cloud Internet Kommunikation" z siedzibą w Stettiner Str 21, 17309 Pasewalk. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.

6. Dane, które Państwo nam powierzają, nie będą nigdy przekazane osobie trzeciej bez Państwa zgody, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek takiego ujawnienia, będą chronione zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie w ramach funkcjonowania serwisu, w celu komunikowania się z Państwem.

7. Niektóre dane mogą jednak mieć charakter publiczny:

a) Pseudonim Użytkownika i wszystkie dane opublikowane na profilu przez Użytkownika, bez względu na ich naturę;

b) wszystkie dane fakultatywne (kryteria wyszukiwań itp.);

c) ewentualne zdjęcia i treści udostępnione na stronie przez Użytkownika.

8. Zwracamy uwagę, że niektóre informacje publiczne mogą ujawniać pochodzenie etniczne Użytkownika, jego narodowość lub jego religię i/lub jego orientację seksualną oraz inne dane wrażliwe. Użytkownicy publikują powyższe dane samodzielnie, według własnego uznania, w szczególności dowolnie dysponują ww. danymi. Me-Yoo nie administruje ww. danymi wrażliwymi – dane takie zostają powierzone Me-Yoo do przetwarzania przez Użytkownika (w tym do przechowywania na serwerach i kopiach zapasowych oraz udostępniania takich danych innym osobom zgodnie z instrukcjami Użytkownika), a wyłącznie Użytkownicy określają cel i zakres przetwarzania.

9. Państwa dane osobowe są przekazywane przez Państwa dobrowolnie, jakkolwiek podanie przez Użytkownika danych osobowych wskazanych w pkt. 3 ustęp a) jest niezbędne do wykonania Usługi.

9.4 Zdjęcia

1. W trakcie rejestracji Użytkownik akceptuje opublikowanie umieszczonego przez siebie zdjęcia na każdym z następujących nośników/mediach:

a) na swoim profilu

b) nośniku wideo

c) nośniku papierowym w każdym miejscu, które Me-Yoo wykorzystuje w celu promowania Strony lub Użytkowników.

2. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku w zakresie określonym w zdaniach poprzednich, Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Użytkownik będzie mógł w każdym momencie zmienić zakres udostępniania i rozpowszechniania, jak również będzie mógł zmienić lub usunąć zdjęcie na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

3. Fotografie nie muszą przedstawiać Użytkownika. Zdjęcia „topless” lub zdjęcia nago nie są zabronione, o ile nie mają charakteru pornograficznego. Każde opublikowanie zdjęcia o charakterze pornograficznym spowoduje zawieszenie dostępu do konta lub rozwiązanie Umowy (ważny powód).

4. Brak zdjęcia na profilu pozbawia Użytkownika możliwości promocji na Stronie, może ograniczyć skuteczność odnalezienia profilu w wyszukiwarce.

5. Użytkownik potwierdza, że przysługują mu w całości autorskie prawa majątkowe do zdjęć, filmów video, które publikuje na portalu. W przypadku, gdy autorskie prawa majątkowe do zdjęcia nie przysługują Użytkownikowi w całości lub w części, Użytkownik potwierdza, że:

a)uzyskał zgody podmiotów, którym przysługują prawa autorskie do opublikowania takich zdjęć zgodnie z niniejszym punktem i

b) korzysta z takiego zdjęcia w dozwolonym zakresie.

Korzystanie i rozpowszechnianie zmodyfikowanego zdjęcia wymaga również zgody podmiotu, któremu przysługują prawa autorskie majątkowe do zdjęcia, które było przedmiotem modyfikacji.

10. Własność intelektualna

1. Znaki graficzne, w tym logo Me-Yoo.PL, stanowią wyłączną własność intelektualną Me-Yoo i nie mogą być powielane, użytkowane ani przedstawiane w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku bez wyraźnej zgody Me-Yoo, pod rygorem odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

2. Prawa korzystania przyznane przez Me-Yoo Użytkownikowi są ograniczone do użytku prywatnego i osobistego w ramach i w czasie trwania Umowy. Wszelkie inne wykorzystanie przez Użytkownika bez zgody Me-Yoo jest zakazane.

3. Użytkownik nie może w szczególności modyfikować, kopiować, powielać, pobierać, rozpowszechniać, nadawać, wykorzystywać do celów handlowych i/lub dystrybuować w jakikolwiek sposób Usług, podstron Strony lub kodów informatycznych elementów składowych Usług i Strony.

4. Użytkownik udziela Me-Yoo nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści publicznych umieszczanych przez Użytkownika, w szczególności przedmiotów praw własności intelektualnej dostarczanych przez tego Użytkownika, w celu rozpowszechniania ich na Stronie (w zakresie treści niepublicznych licencja udzielona Me-Yoo obejmuje zakres czynności niezbędnych do świadczenia Usług). Licencja ta obejmuje w szczególności prawo Me-Yoo do powielania, przedstawiania, modyfikowania, zmian i adaptacji, tłumaczenia, digitalizowania, wykorzystania dla celów Usługi lub udzielania podlicencji treści publicznych dotyczących Użytkownika (m.in. informacji, obrazów, filmów wideo, opisu, kryteriów wyszukiwań itd.) w całości lub części Serwisu Me-Yoo (na Stronie, w wiadomościach elektronicznych, itp.) i/lub w mailingach Me-Yoo oraz, ogólnie, na wszystkich nośnikach komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, SMS, MMS, WAP, Internet) w ramach Usługi. Z tego tytułu Użytkownik udziela wyraźnego upoważnienia serwisowi Me-Yoo do modyfikacji wspomnianych treści w celu m.in. zachowania szaty graficznej Usług serwisu Me-Yoo lub innych nośników komunikacji, o których mowa powyżej, i/lub do uczynienia treści Użytkownika kompatybilnymi z wymogami technicznymi, w tym formatami nośników. Licencja jest udzielana dla terytorium Europy na cały czas obowiązywania niniejszej Umowy pomiędzy Użytkownikiem i Me-Yoo. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, powielania ani wykorzystywania treści dotyczących innych Użytkowników dla celów innych niż osobiste i prywatne korzystanie z Usług. Niniejsza licencja jest niezbędna do wykonania świadczenia Usług przez Me-Yoo; wypowiedzenie licencji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i będzie skutkowało niemożnością korzystania z Usług.

11. Kary i rozwiązanie Umowy

11.1 Zgłoszenia naruszenia zasad

1. Każdy Użytkownik będący celem lub świadkiem nieprzestrzegania niniejszych Regulamin przez innego Użytkownika ma obowiązek zasygnalizować to wchodząc w profil takiego Użytkownika i wybierając "ZGŁOŚ NARUSZENIE".

2. Użytkownik oświadcza, że zgłoszenie Użytkownika, nie będzie stanowić naruszenia jego dóbr osobistych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z powyższymi ustaleniami, nie powinien akceptować Regulamin (nie może korzystać z Usług).

3. Me-Yoo przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej ostrzeżenie każdemu Użytkownikowi, który otrzymał "zgłoszenie naruszenia" informując, że jego Umowa może zostać rozwiązana. Serwis wysyła trzy takie ostrzeżenia, po trzecim następuje zamknięcie Profilu Użytkownika, a Umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

4. Wszelkie niezgodne z Regulamin nadużywanie systemu dostępnego na Stronie zostanie uznane za pogwałcenie niniejszego Regulaminu i może prowadzić do zawieszenia dostępu do Konta Użytkownika lub rozwiązania Umowy, według wyboru dokonywanego przez Me-Yoo.

11.2 Zawieszenie dostępu do konta

1. W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Regulamin przez Użytkownika, Me-Yoo ma prawo w każdym momencie zawiesić dostęp do Konta takiego Użytkownika na czas jednego miesiąca.

2. Dopuszczalne są maksymalnie trzy następujące po sobie zawieszenia Konta Użytkownika pod sankcją opisaną w pkt 13 Regulamin poniżej.

3. Me-Yoo ma obowiązek poinformowania Użytkownika o powodzie zawieszenia. We wszystkich przypadkach Użytkownik będzie mógł odpowiedzieć Me-Yoo w celu udzielenia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów oraz odwołać się w trybie reklamacji zgodnie z art. 6 Regulamin poniżej.

11.3 Wcześniejsze rozwiązanie

Bez uszczerbku dla innych podstaw rozwiązania Umowy wskazanych w postanowieniach Regulamin, Umowa może zostać rozwiązana przez Me-Yoo w przypadku nieprzestrzegania Regulamin przez Użytkownika po przesłaniu Użytkownikowi wiadomości elektronicznej z ostrzeżeniem, na którą Użytkownik nie odpowiedział w ciągu 8 dni od daty doręczenia na adres skrzynki pocztowej Użytkownika w taki sposób, że użytkownik mógł się z nią zapoznać, lub w przypadku gdy Użytkownik w dalszym ciągu dokonuje naruszeń Regulamin, pomimo, że jego konto zostało już uprzednio, trzykrotnie zawieszone, zgodnie z procedurą, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu.

11.4 Rozwiązanie z powodu rażącego naruszenia

Wszelkie działania Użytkownika, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami będą kwalifikowane jako rażące naruszenie, które pozwala Me-Yoo na rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.5 Postępowanie ze zlikwidowanym Kontem Użytkownika

Użytkownik powiadamiany jest o rozwiązaniu Umowy pocztą elektroniczną (na adres e-mail udostępniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Stronie) i przez 14 (czternaście) dni od otrzymania powiadomienia stan konta otrzymuje status "zawieszone" . Jednakże w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym dostęp innych Użytkowników do profilu Użytkownika zostaje wstrzymany. Po okresie 14 dni Profil Użytkownika zostaje usunięty lub pozostaje w stanie "zawieszenia" w celach dowodowych.

11.6 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczonych przez Me-Yoo Usług, w szczególności w przypadku zawieszenia dostępu do Konta Użytkownika lub rozwiązania Umowy.

2. Reklamacje Użytkownicy mogą kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 72 godzin od chwili otrzymania reklamacji.

3. Me-Yoo zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 2– o nie więcej niż 10 dni - w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga działań specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Me-Yoo i niezawinionych przez administratora (awarie sprzętu, sieci internetowej itp). administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

12. Zmiany Warunków Korzystania

Me-Yoo ma prawo jednostronnie zmienić lub uzupełnić niniejszy Regulamin.

1. Nowy Regulamin będzie określał datę jego wejścia w życie. Będzie miał zastosowanie do nowych Użytkowników (tj. tych, którzy zawrą Umowę po wejściu w życie nowego Regulaminu) oraz już zarejestrowanych Użytkowników. Przy czym użytkownicy już zarejestrowani zostaną powiadomieni o nowej obowiązującej wersji Regulaminu za pośrednictwem wiadomości przesłanej przez Me-Yoo na adres skrzynki pocztowej wskazanej przez Użytkownika w trakcie zakładania profilu (Konta Użytkownika) w taki sposób, aby użytkownik mógł się z nimi zapoznać. Nowy Regulamin zostanie umieszczenie na stronie nie później niż na jeden miesiąc przed datą jego wejścia w życie.

2. Użytkownicy, którzy wcześniej zawarli Umowę z Me-Yoo na podstawie starego Regulaminu i nie zgadzają się na postanowienia nowego Regulaminu mogą wypowiedzieć Umowę zgodnie z ogólnymi przepisami obowiązującego prawa.

3. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od powiadomienia o wprowadzeniu nowego Regulaminu (przesłania wiadomości na adres skrzynki pocztowej Użytkownika, w taki sposób, aby mógł się z nią zapoznać). W razie bezskutecznego upływu ww. 14 dniowego terminu, Użytkownika będzie obowiązywał nowy Regulamin z momentem jego wejścia w życie.

4. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych przez Użytkowników.

13. Prawo właściwe

Umowa z Użytkownikiem zawarta na podstawie Regulaminu (i ich kolejnych wersji) podlega prawu polskiemu.

14. Sąd właściwy

1. Wszelkie spory powstałe w ramach wykonywania niniejszych Regulamin lub w związku z nimi zostaną poddane pod rozstrzygnięcie właściwym sądom polskim.

2. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne w wyniku sprzeczności z ustawą, rozporządzeniem lub w następstwie prawomocnego wyroku właściwego sądu, pozostałe postanowienia Regulamin zachowają swoją wiążącą moc i zakres z zastrzeżeniem, że niniejszy Regulamin nie zostanie w sposób gruntowny zmieniony i że nie wprowadzi to znaczącego braku równowagi pomiędzy obowiązkami stron.

3. Jeśli któraś ze stron zrezygnuje z egzekwowania swoich praw wobec strony nierealizującej któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się przez nią egzekwowania jej praw w przyszłości.

15. Interpretacja umowy

Bez uszczerbku dla Regulaminu, do niektórych Usług mogą mieć zastosowanie także inne ogólne warunki (np. dla rozwiązań mobilnych - Android, iPhone, iPad, iPod touch).